Đọc sách thông minh

Tên cuốn sách: Đọc sách thông minh

Tác giả: Dương Trọng Tấn

Mục đích của cuốn sách: Tác giả muốn giới thiệu đến mọi người phương pháp đọc sách thông minh bằng cách đưa ra và trả lời một loạt các câu hỏi về phương pháp đọc sách, những câu hỏi này sẽ dựa trên những phân tích khoa học, tâm lý học, những lời khuyên có chắt lọc của người đi trước, và kèm theo ý kiến cá nhân của tác giả. 

Tiếp tục đọc “Đọc sách thông minh”

React-native: ScrollView

Không giống như web browser sẽ tự động hiện scroll khi dữ liệu vượt quá màn hình hiển thị, với Mobile Application bạn sẽ phải đưa content vào trong ScrollView nếu bạn muốn show nhiều dữ liệu và có thể Scroll để xem tiếp.

Sau đây chúng ta cùng tạo một Component mới tên ScrollViewExample

import React, { Component } from 'react';
import { Text, Image, View, StyleSheet, ScrollView } from 'react-native';

class ScrollViewExample extends Component {
  state = {
    names: [
      {'name': 'Ben', 'id': 1},
      {'name': 'Susan', 'id': 2},
      {'name': 'Robert', 'id': 3},
      {'name': 'Mary', 'id': 4},
      {'name': 'Daniel', 'id': 5},
      {'name': 'Laura', 'id': 6},
      {'name': 'John', 'id': 7},
      {'name': 'Debra', 'id': 8},
      {'name': 'Aron', 'id': 9},
      {'name': 'Ann', 'id': 10},
      {'name': 'Steve', 'id': 11},
      {'name': 'Olivia', 'id': 12}
    ]
  }

  render() {
    return (
      <View>
        <ScrollView>
          {
            this.state.names.map((item, index) => (
              <View key= {item.id} style = {styles.item}>
                <Text>{item.name}</Text>
              </View>
            ))
          }
        </ScrollView>
      </View>
    )
  }
}

export default ScrollViewExample

const styles = StyleSheet.create ({
  item: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center',
    padding: 30,
    margin: 2,
    borderColor: '#2a4944',
    borderWidth: 1,
    backgroundColor: '#d2f7f1'
  }
})

ScrollView sẽ lấy dữ liệu từ state vào hiển thị trên screen.

Tiếp theo hãy update file App.js để import ScrollViewExample

import React from 'react';
import ScrollViewExample from "./ScrollViewExample";

const App = () => {
  return (
    <ScrollViewExample/>
  )
}

export default App

Kết quả bạn sẽ nhận được như sau.
scrollview

Note: Để run app hãy chạy lệnh

react-native run-android

Mở Android Studio -> Mở AVD Manager -> Run Simulator

10 lời khuyên đã được kiểm chứng để quản lý cuộc họp hiệu quả.

Về bản chất, các cuộc họp được tổ chức với mục đích làm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Khi mọi người có cùng chung suy nghĩ và nhận thức được cái gì nên hoàn thành thì ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất cũng có thể hoàn thành.

Nhưng thực tế, chúng ta thường bị mắc kẹt trong những cuộc họp không hiệu quả, từ tuần này qua tuần khác.

Theo một nghiên cứu, các giám đốc điều hành dành trung bình 18 tiếng mỗi tuần cho các cuộc họp và gần một nửa số người tham dự nói rằng các cuộc họp này làm lãng phí thời gian.

Các cuộc họp có thể không chỉ lãng phí về thời gian, mà nếu không được lên kế hoạch hiệu quả, chúng còn thực sự lãng phí tiền bạc. Nghiên cứu chỉ ra rằng các cuộc họp hàng tuần của quản lý cấp trung tiêu tốn của tổ chức khoảng 15 triệu đô la một năm.
Tiếp tục đọc “10 lời khuyên đã được kiểm chứng để quản lý cuộc họp hiệu quả.”

Lời khuyên cho Leaders để tăng mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm.

Trong kinh doanh người ta thường quan tâm đến kết quả, nhưng có một thực tế rằng tổ chức có hiệu quả cao thì mối liên kết giữa các thành viên trong tổ chức đó thường rất tốt. Con người thường không thích làm việc trong sự cô lập. Họ muốn làm việc trong những công ty bởi vì họ thấy hạnh phúc và an toàn hơn khi được kết nối. Và nếu là một Leader nhiệm vụ không kém phần quan trọng của bạn đó là giúp các thành viên trong nhóm kết nối với nhau. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra 7 lời khuyên giúp bạn gia tăng sự kết nối giữa các thành viên và do đó tăng hiệu quả công việc.

Tiếp tục đọc “Lời khuyên cho Leaders để tăng mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm.”

React native – Text input

Khi xây dựng một ứng dụng việc cho phép người dùng đăng nhập hay comment vào một nội dung nào đó trên ứng dụng giúp tăng tương tác người dùng và do đó tăng tỉ lệ quay trở lại sử dụng ứng dung. Trong bài viết này sẽ giới thiệu về TextInput trong React native.

Hãy thử xây dựng một form đăng nhập đơn giản gồm có điền username và password sau đó Submit. Tạo component Input với nội dung như sau:

import React, { Component} from 'react'
import { View, Text, TouchableOpacity, TextInput, StyleSheet } from 'react-native'

class Inputs extends Component {
  state = {
    username: '',
    password: ''
  }

  handleEmail = (text) => {
    this.setState({ username: text })
  }
  handlePassword = (text) => {
    this.setState({ password: text })
  }
  login = (username, password) => {
    alert('Username:' + username + ' password:' + password)
  }
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <TextInput
          style={styles.input}
          underlineColorAndroid = "transparent"
          placeholder = "Username"
          placeholderTextColor = "#9a73ef"
          autoCapitalize = "none"
          onChangeText = {this.handleEmail}
        />

        <TextInput
          style={styles.input}
          underlineColorAndroid = "transparent"
          placeholder = "Password"
          placeholderTextColor = "#9a73ef"
          autoCapitalize = "none"
          onChangeText = {this.handlePassword}
        />

        <TouchableOpacity
          style = {styles.submitButton}
          onPress = {
            () => this.login(this.state.username, this.state.password)
          }>
          <Text style={ styles.submitButtonText}>Submit</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    )
  }
}

export default Inputs

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    paddingTop: 23
  },
  input: {
    margin: 15,
    height: 40,
    borderColor: '#7a42f4',
    borderWidth: 1
  },
  submitButton: {
    backgroundColor: '',
    padding: 10,
    margin: 15,
    height: 40,
  },
  submitButtonText: {
    color: 'white'
  }
})

Component input cho phép nhập Username và Password, mỗi khi nhập Username và Password thì nội dung sẽ được lưu vào state. Khi click vào button Submit sẽ gọi hàm để alert Username và Password ra màn hình.
Bây giờ chúng ta hãy cập nhật file App.js với nội dung như sau:

import React from 'react';
import Inputs from './input.js'

const App = () => {
  return (
    <Inputs/>
  )
}

export default App

Kết quả chúng ta sẽ nhận được như sau:
list_submit

Khi click button bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

list_view_result

React native – ListView

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo list trong React Native.
Tạo file List.js có cùng thư mục với App.js và có nội dung như sau:

import React, { Component } from 'react'
import { Text, View, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native'

class List extends Component{
  state = {
    names: [
      {
        id: 1,
        name: 'Ben'
      },
      {
        id: 2,
        name: 'Susan'
      },
      {
        id: 3,
        name: 'Robert'
      },
      {
        id: 4,
        name: 'Mary'
      }
    ]
  }
  alertItemName = (item) => {
    alert(item.name)
  }
  render() {
    return (
      <View>
        {
          this.state.names.map((item, index) => (
            <TouchableOpacity
              key={item.id}
              style={styles.container}
              onPress = {() => this.alertItemName(item)}>
              <Text style={ styles.text}>
                {item.name}
              </Text>
            </TouchableOpacity>
          ))
        }
      </View>
    )
  }
}
export default List

const styles = StyleSheet.create ({
  container: {
    padding: 10,
    marginTop: 3,
    backgroundColor: '#d9f9b1',
    alignItems: 'center'
  },
  text: {
    color: '#4f603c'
  }
})

Cập nhật file App.js và import file List.js

import React, { Component } from 'react';
import List from './List.js'

const App = () => {
  return (
    <List/>
  )
}

export default App

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau
listView

Khi click vào bất kì tên nào trong list, sẽ hiện lên popup với nội dung như sau
listView2

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu